Kosten en Vergoedingen

Wanneer er psychische klachten bestaan, is het altijd belangrijk om jouw huisarts hiervan in kennis te stellen. Deze kan je in eerste instantie doorverwijzen naar de POH-GGZ binnen zijn of haar praktijk. Wanneer de klachten meer zorg nodig hebben, kan de huisarts een verwijsbrief afgeven voor een Basis GGZ behandeling. Ook kan de huisarts, indien hij of zij hiertoe aanleiding ziet, gelijk doorverwijzen.

Psychologie consulten worden in beginsel vergoed vanuit de Basisverzekering die je hebt afgesloten met jouw zorgverzekeraar, mits je een verwijsbrief hebt ontvangen van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts en er sprake is van het vermoeden van het bestaan van een diagnose volgens de DSM V, die voor vergoeding in aanmerking komt. Lichaamsgerichte behandelingen vallen niet onder de Basis GGZ, evenals trainingen.


Afhankelijk van de verwijsbrief en de vastgestelde zwaarte van de problematiek, wordt een Product toegekend. Dit product bestaat uit behandeltijd, die onder te verdelen is in directe behandeltijd en indirecte behandeltijd. Indirecte behandeltijd wordt gebruikt voor alle administratieve werkzaamheden, waaronder onder andere de correspondentie met de huisarts.
 

  Product Kort

  maximaal 300 minuten   

  Product Midden

  maximaal 480 minuten

  Product Intensief 

  maximaal 750 minuten


Het aantal sessies binnen het Product is afhankelijk van de tijdsduur van de consulten en zal individueel met de cliënt worden afgestemd. 


NZA maximale tarieven 2019 Basis GGZ
 

  Product Kort

  €    507,62  

  Product Midden

  €    864,92

  Product Intensief 

  € 1.356,25

 

Indien sprake is van een Onvolledig behandeltraject, wordt het dan door de NZA vastgestelde tarief in rekening gebracht. Voor 2019 is dit vastgesteld op maximaal € 207,19. Voor zelf betalende cliënten is het uurtarief 2019 conform het NZA tarief ovp niet-basispakketzorg Consult € 105,25 van toepassing. Voor particulieren is hierover geen BTW verschuldigd. Bovenstaande tarieven zijn uitsluitend voor particulieren. Voor zakelijke tarieven kunt u contact opnemen, deze zijn BTW plichtig.


A Touch of Balance heeft GEEN contracten met zorgverzekeraars.


Daarnaast heeft iedere zorgverzekering zo zijn eigen regels op het gebied van vergoedingen. Het is dus belangrijk om voor het intakegesprek na te vragen bij jouw zorgverzekeraar wat vergoed zal worden. Dat geeft vooraf helderheid over wat je kan verwachten als bij afloop van het traject de eindfactuur wordt gemaakt, die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. Ik ga graag met je in gesprek over alle mogelijkheden.

Voor cliënten die met een verwijsbrief van de huisarts gebruik maken van de Basis GGZ, wordt na afloop van het traject een eindfactuur gemaakt. Vooraf wordt met jou besproken welk product van toepassing is, hoeveel tijd in dit product vergoed kan worden en waar de directe tijd en indirecte tijd uit bestaat. Deze factuur wordt door de cliënt zelf ingediend bij de zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding, is met ingang van 1 januari 2017 het Kwaliteitsstatuut van toepassing. Hierin is onder andere vastgelegd dat aan cliënten gevraagd wordt vragenlijsten af te nemen (ROM meting) bij aanvang van de behandeling en bij het afsluiten daarvan. Bij aanvang zal hiertoe een verzoek gedaan worden. Ik vertel je graag meer over de regels hieromtrent.


Het volgende is hierbij belangrijk:


Eigen risico
Iedereen in Nederland heeft een jaarlijks “eigen risico”. Het wettelijke minimum eigen risico voor 2019 is € 385,-- euro per jaar. Dat betekent dat de eerste € 385,-- aan zorg die bij de zorgverzekeraar wordt ingediend, niet vergoed wordt. Wanneer je vrijwillig een hoger eigen risico hebt afgesloten, kan dit bedrag nog hoger zijn. In beginsel valt alle zorg uit het basispakket onder het eigen risico. Uitzonderingen hierop is onder andere de huisartsenzorg. Hiervoor geldt geen eigen risico.


Zoals al aangegeven, ik sluit geen contracten af met zorgverzekeraars. De kans is aanwezig dat je niet de volledige rekening vergoed krijgt. Dat is omdat in jouw polis kan staan dat je zorgverzekeraar slechts een deel van de nota hoeft te vergoeden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.  Het is ALTIJD verstandig om je polis en/of je verzekeraar te raadplegen voor nadere informatie hierover voordat je aan de behandeling begint, zodat hier later geen problemen van welke aard dan ook ontstaan. In de Behandelovereenkomst die tussen ons wordt gesloten, staat gemeld dat A Touch of Balance achteraf geen aansprakelijkheid aanvaardt over het zelf te betalen bedrag. Vraag ALTIJD om een schriftelijke bevestiging van om de informatie en toezeggingen van je zorgverzekeraar op schrift (email) te krijgen. De zorgkosten die niet worden vergoed, kunnen mogelijk worden opgenomen in de aangifte IB. U kunt hiervoor informatie inwinnen op de website van de Belastingdienst.


Facturen

In praktisch zin betekent dit voor jou dat je zelf de rekening aan A Touch of Balance betaalt en deze indien deze voor vergoeding in aanmerking komt, zelf indient bij jouw zorgverzekeraar. Je bent en blijft dus zelf verantwoordelijk voor de betaling van de rekeningen. Op alle facturen van A Touch of Balance zijn de betalingsvoorwaarden van het NIP van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

A Touch of Balance is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda, nummer 24312332.


Niet verschijnen op de afspraak

Als je niet verschijnt op je afspraak, of je korter dan 48 uur van te voren afmeldt (tenzij in geval van duidelijke overmacht, ter beoordeling van behandelaar), dan breng ik hiervoor 45 euro kosten in rekening die niet bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd kunnen worden.


Veranderen van zorgverzekering

Mocht je van zorgverzekeraar of polis willen veranderen, dan adviseer ik je om goed te onderzoeken en desnoods na te vragen hoe je dekking is bij het krijgen van psychologische consulten bij iemand die geen contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar. Met een zuivere Restitutiepolis ben je in 2019 verzekerd van 100% vergoeding en vrije keuze voor hulpverlener. Let hierbij op dat sommige zorgverzekeraars ondanks deze Restitutiepolis, toch niet alles vergoeden! Zij hanteren de restitutie op basis van de marktprijs die zij met gecontracteerden hebben.