PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Gegevens van cliënten worden door Psychologiepraktijk A Touch of Balance op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen AVG), de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) verwerkt en bewaard.

 

Psychologiepraktijk A Touch of Balance verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de diagnostiek en behandeling van cliënten. Zij verzamelt ook niet meer gegevens dan in het kader van de behandeling strikt noodzakelijk is. Psychologiepraktijk A Touch of Balance waarborgt de privacy van cliënten bij de opslag en het gebruik van persoonsgegevens conform de WBP, de WGBO en de Wbsn-z.

 

Voor de behandeling is toestemming nodig van de cliënt en/of dienst wettelijk vertegenwoordiger. In geval van behandeling van kinderen geldt het volgende. Hoewel Psychologiepraktijk A Touch of Balance géén zorgcontracten met gemeenten heeft voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar, acht zij het noodzakelijk de regels hieromtrent wél te vermelden in haar privacyreglement. In voorkomende individuele consulten die niet voor vergoeding van de Gemeente plaatsvindt, heeft Psychologiepraktijk A Touch of Balance toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd om een kind tot en met 11 jaar te behandelen. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar is naast de toestemming van de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd ook de toestemming van het kind nodig. Bij kinderen vanaf 16 jaar kan het kind zelf beslissen over het aangaan van een onderzoek of behandelingsgesprek.

 

Recht op informatie

Psychologiepraktijk A Touch of Balance heeft een informatieplicht. Psychologiepraktijk A Touch of Balance licht de cliënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek en de (eventuele) voorgestelde behandeling en de daaruit voortkomende ontwikkelingen bij de cliënt.

 

In voorkomende gevallen hebben bij behandeling van kinderen tot en met 11 jaar  de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd recht op informatie over de behandeling. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar hebben zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd als het kind recht op inzage.

 

Recht op kopie

Cliënten van Psychologiepraktijk A Touch of Balance hebben het recht op kopie van hun dossier.

 

In voorkomende gevallen hebben bij behandeling van kinderen tot en met 11 jaar de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd recht op kopie van het dossier van het kind. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar hebben zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd als het kind recht op kopie. Indien het kind 16 jaar of ouder is, heeft alleen het kind recht op kopie.

 

Recht op vernietiging

Een cliënt heeft het recht op vernietiging van zijn gegevens. Indien het verzoek tot vernietiging gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is, heeft Psychologiepraktijk A Touch of Balance het recht het verzoek niet in te willigen. De persoonsgegevens die Psychologiepraktijk A Touch of Balance om administratieve redenen nodig heeft (bijvoorbeeld de mogelijkheid om te declareren bij zorgverzekeraars) worden niet vernietigd.

 

 

 

Recht op verbetering of aanvulling

Een cliënt heeft het recht op correctie. Een cliënt kan verzoeken zijn eigen gegevens aan te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door Psychologiepraktijk A Touch of Balance feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking of andere redenen.

 

Verstrekking van informatie aan verwijzer voor behandeling

Tussen Psychologiepraktijk A Touch of Balance en de verwijzer (de (huis)arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan) mag op grond van het goed hulpverlenerschap vrij verkeer van relevante medische gegevens plaatsvinden van de betreffende cliënt over de behandeling van de cliënt, tenzij cliënt hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Een en ander is hiervoor vastgelegd in de Behandelovereenkomst die door cliënt voor aanvang van de behandeling wordt ondertekend.

 

Verstrekken van informatie aan aanvragen van onderzoek

Tussen Psychologiepraktijk A Touch of Balance en de verwijzer (de (huis)arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan) mag op grond van goed hulpverlenerschap vrij verkeer van relevante medische gegevens plaatsvinden over het onderzoek van de betreffende cliënt, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt.

In geval van een door derden aangevraagd onderzoek ter beoordeling van de gezondheidstoestand of (medische) behandeling, zoals de expertise en(eventueel) het psychodiagnostisch onderzoek, op verzoek van bijvoorbeeld een bedrijfsarts of verzekeringsarts ter uitvoering van een wettelijke regeling, kan de cliënt geen gebruik maken van het blokkeringsrecht. Dit betekent dat verzending van de rapportage waartoe opdracht is gegeven niet kan worden tegengehouden door de cliënt. De cliënt wordt wel conform de Beroepscode van het NIP in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het onderzoeksverslag. Eventuele bezwaren, aanvullingen of andere opmerkingen dient de cliënt in het tweede gesprek kenbaar te maken. De op- en/of aanmerkingen van de cliënt dienen vervolgens binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Psychologiepraktijk A Touch of Balance toegestuurd te zijn. De brief met aanvullingen en/of opmerkingen van de cliënt zal dan samen met het onderzoeksverslag naar de opdrachtgever gezonden worden. Feitelijke onjuistheden kunnen ter plekke aangepast worden. In alle andere gevallen gaat Psychologiepraktijk A Touch of Balance er van uit dat de cliënt akkoord is met het onderzoeksverslag.

 

Verstrekken van informatie aan anderen

Bij het verstrekken van gegevens aan anderen dan de aanvrager van onderzoek of de verwijzer voor behandeling, zal gelden dat de cliënt expliciet tekent voor verzending van de (medische) behandelinformatie. Algemene informatie over de voortgang van de behandeling wordt verzonden aan de vertegenwoordiger van de betalende instantie ter verantwoording van de rekening die Psychologiepraktijk A Touch of Balance hen stuurt (procesinformatie). In voorkomende gevallen dienen bij kinderen tot en met 11 jaar de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd toestemming te geven voor het verstrekken van informatie over de inhoud van de behandeling aan derden. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar dienen zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd als het kind toestemming te geven. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming tot informatieverstrekking.

 

Overig

Psychologiepraktijk A Touch of Balance neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van vertrouwelijke cliëntgegevens. De AVG vereist dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt. Bij Psychologiepraktijk A Touch of Balance gaat het om dossiervorming in het kader van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. In dat kader dient de hulpverlener, gedurende minimaal 15 jaren, het dossier te bewaren. Na deze periode zal Psychologiepraktijk A Touch of Balance besluiten het dossier te vernietigen en te verwijderen uit het elektronische patiëntendossier.

 

In het kader van verantwoording van kwaliteit van zorg, naar bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zullen cliëntgegevens geanonimiseerd uitgewisseld worden. Psychologiepraktijk A Touch of Balance werkt met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De beveiliging van dit cliëntinformatiesysteem waarborgt de privacy van deze gegevens conform NEN7510. Deze norm specificeert zowel organisatorische als technische beveiligingseisen.

 

Psychologiepraktijk A Touch of Balance is een eenmanszaak van drs. M. Bakhuijzen-Pons. Het navolgende artikel is geschreven uit zorgvuldigheid, wanneer in de toekomst mogelijk sprake kan zijn van uitbreiding of samenwerking met andere partijen:

 

Indien sprake zou zijn van het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Psychologiepraktijk A Touch of Balance ondertekenen, zowel tijdelijk als vaste medewerkers een verklaring van geheimhouding. Tevens zal wanneer dit het geval is, altijd een recente Verklaring Omtrent het Gedrag  worden gevraagd. Eventuele werknemers mogen, zowel tijdens als na het dienstverband, geen informatie of gegevens over cliënten van Psychologiepraktijk A Touch of Balance op enigerlei wijze naar buiten brengen of extern ter beschikking stellen aan derden. De toegankelijkheid tot gegevens van cliënten is beperkt tot degenen die vanwege werkzaamheden deze toegankelijkheid moeten hebben. Dit betekent dat (ook op mogelijk toekomstige nevenvestigingen) deze medewerkers alleen toegang hebben tot de dossiers van de betreffende vestiging. De medisch specialisten hebben indien noodzakelijk toegang tot alle dossiers vanwege hun specifieke en vaak vestiging overstijgende rol in de behandeling. De leden van een eventueel in te stellen kwaliteitsteam hebben toegang tot alle dossiers om in staat te zijn de kwaliteit er van periodiek te auditen.